Vartotojo vardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?
Ieškantiems darbo   REGISTRUOTIS   Įvesti CV   Darbo skelbimai
 
STRAIPSNIAI
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva
Darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą. Jis yra vienas iš darbo teisės subjektų. Darbuotojas gali inicijuoti ne tik darbo sutarties sudarymą, jos nuostatų pakeitimą, bet ir tokios sutarties pabaigą.

Vienas darbo sutarties pasibaigimo pagrindų – jos nutraukimas. Darbo sutartis gali būti nutraukiama sutarties šalims susitarus, suėjus terminui, darbuotojo pareiškimu, darbdavio iniciatyva ir t.t. Darbuotojo iniciatyva darbo sutartis gali būti nutraukiama 1) įprast tvarka; 2) išbandymo laikotarpiu, jei darbuotojui darbas netiko; 3) dėl svarbių priežasčių.

Darbo sutarties nutraukimas įprasta tvarka

Šį atvejį reglamentuoja LR darbo kodekso 127 str. 1 d., kurioje nurodoma, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos ir apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Taigi kalbant apie darbo sutarties nutraukimą, reikia atkreipti dėmesį į du dalykus: įspėjimo formą bei terminą.

Įstatymas reikalauja, kad darbdavys būtų įspėtas raštu. Tad darbuotojas tiesiog pateikia pareiškimą, iš kurio turinio būtų aišku, kas kreipiasi, į ką bei dėl ko, t.y. prašymas nutraukti darbo sutartį. Pareiškime nereikia nurodyti priežasčių, dėl kurių norima išeiti iš darbo, kadangi nėra numatytų atvejų, kada darbdavys galėtų darbuotoją priverstinai laikyti darbe.

Bendras reikalavimas – darbdavys turi būti įspėtas ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų. Įstatymas nurodo kiek mažiausiai dienų suteikiama darbdaviui pasiruošti darbuotojo atleidimui, maksimalus dienų skaičius nenurodytas, tad darbuotojas pareiškimą gali pateikti ir anksčiau nei prieš 14 kalendorinių dienų, tačiau tokiu atveju rekomenduojama nurodyti datą, nuo kurios pageidaujama baigti darbą. Jei tokia data nenurodoma, darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju pasibaigus įstatymo nustatytam įspėjimo terminui.

Kaip minėta, tai bendrasis terminas. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Tad jei kolektyvinėje sutartyje nurodyta, kad darbdavys, pavyzdžiui, turi būti įspėjamas ne vėliau nei prieš 15 darbo dienų, tai iki dienos kai nutraukiamas darbas turi būti atitinkamas darbo dienų skaičius.

LR darbo kodeksas numato galimybę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį. Tai darbuotojas gali padaryti per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Vėliau prašymo atšaukimas taip pat galimas, tačiau tik darbdaviui sutinkant.

Darbo sutarties nutraukimas išbandymo laikotarpiu

LR darbo kodekse nustatyta, kad sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. Išbandymo terminas negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai, išskyrus įstatymų numatytas išimtis (kai taikomi ilgesni išbandymo terminai, bet ne ilgesni nei šeši mėnesiai). Išbandymo sąlygos turi būti nustatytos darbo sutartyje. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.

Kai išbandymo terminas buvo nustatytas darbuotojo pageidavimu (kad šis pasitikrintų, ar darbas jam tinka), išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo. Jei darbo pobūdis ar sąlygos darbuotojo netenkina, jis per išbandymo terminą gali nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas. Tad pareiškimo forma išlieka ta pati, kaip ir nutraukiant darbo sutartį įprasta tvarka, o terminas keičiasi – vietoj 14 dienų termino taikomas 3 dienų terminas.

Būtina pažymėti, kad jei darbo sutartis išbandymo laikotarpiu nenutraukiama, t.y. kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais.

Darbo sutarties nutraukimas dėl svarbių priežasčių

LR darbo kodekso 127 str. 2 d. nurodyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjės darbdavį ne vėlaiu kaip prieš tris dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį.

Šiuo atveju darbo sutartis nutraukiama susidarius ypatingom sąlygom: sutrikus darbuotojo sveikatai, darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų ir pan. LR darbo kodeksas pateikia tik pavyzdinį tokių sąlygų sąrašą. Kitos svarbios priežastys, kurioms esant darbo sutartis nutraukiama, įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas nuo prašymo padavimo dienos, gali būti numatytos kolektyvinėje sutartyje.

Pateikiant pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo dėl svarbių priežasčių reikia nurodyti LR Darbo kodekso straipsnį (t.y. LR DK 127 str. 2 d.) bei priežastis, dėl kurių nutraukiama darbo sutartis būtent šiuo pagrindu.

Be minėtų priežasčių LR darbo kodeksas taip pat numato, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl šios priežasties gali būti nutraukiama tik neterminuota darbo sutartis.

Nutraukiant darbo sutartį dėl aptartų priežasčių darbuotojas taip pat turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

Suėjus terminui darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, t.y. išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. Tačiau darbuotojas ir darbdavys gali susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos sudarydami sutartį. Jeigu darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą-pabaigos datas, o darbuotojo prašymu (charakteristiką).

Straipsnyje išdėstyta nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą. Tai autoriaus nuomonė aktualiu klausimu, grindžiama teisės aktais, kuriai pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.

Šaltinis: www.teisesklinika.lt
VIP skelbimai
 
Apie mus Paslaugos Kontaktai Partneriai / klientai Klausti / siūlyti