Vartotojo vardas
Slaptažodis
Pamiršote slaptažodį?
Ieškantiems darbo   REGISTRUOTIS   Įvesti CV   Darbo skelbimai
 
STRAIPSNIAI
Komandiruotės užsienyje

Atlikdami finansinės atskaitomybės auditą ar tikrindami ES finansuojamų projektų patirtas išlaidas, pastebime, kad vertinant komandiruočių išlaidas, padarytas užsienio valiuta, ir jas registruojant apskaitoje, pasitaiko netikslumų. Todėl šiame straipsnyje aptarsime, kokiais kriterijais reikėtų vadovautis, sprendžiant, koks išvykimas laikomas komandiruote, kaip turėtų būti įforminamas išvykimas iš darbo vietos ir kaip įvertinamos komandiruotės išlaidos.

Komandiruotė ir jos įforminimas

Komandiruote yra laikoma:

1) teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos vieneto administracijos vadovo (ar jo įgalioto asmens) arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar tobulinti kvalifikaciją. Tais atvejais, kai darbuotojas iš nuolatinės darbo vietos komandiruojamas laikinai dirbti užsienio valstybėje, tai nustatant, ar toks darbuotojo išvykimas yra laikomas komandiruote, reikia atsižvelgti į tai, ar toks darbuotojo išsiuntimas dirbti užsienio valstybėje yra susijęs su darbo funkcijų atlikimu;

2) individualios įmonės savininko ir ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo ir apmokėjimo už darbą tvarka nustatyta bendrosios jungtinės veiklos sutartyje, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas;

3) pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nuostatas sudaryto specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto narių išvykimas dalyvauti šio specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos arba Europos bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose.

Kuo įforminamas siuntimas į komandiruotę? Siuntimas į komandiruotę, išskyrus specialųjį derybų komitetą, Europos bendrovės darbo tarybą ir Europos bendrovės darbo tarybos komitetą, įforminamas vieneto administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta: komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, ar mokami dienpinigiai, avanso dydis ir pan. Specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto –narių komandiruotės įforminamos atitinkamų organų patvirtintu sprendimu.  

Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus atvejus, kai darbuotojo darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis). Šis (183 dienų) laikotarpis siejamas su įmonės darbuotojo kiekvieno išvykimo į užsienį atlikti darbo funkcijas ar tarnybinį pavedimą trukme. Sąvoka ,,vienoje vietoje užsienyje“ suprantama kaip viena užsienio valstybė.

Pavyzdys

Darbuotojas siunčiamas 190 dienų į Italiją. Italijos dienpinigių norma – 190 Lt, kelionės, nakvynės Italijoje išlaidos – 10 000 Lt. Darbuotojas už 190 dienų turėtų gauti 36 100 Lt dienpinigių. Tačiau komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, todėl visi dienpinigiai (už 190 dienų), kelionės bei nakvynės išlaidos (apskaičiuojant pelno mokestį) bus priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. Tačiau apskaitoje patirtos išlaidos bus registruojamos kaip komandiruotės išlaidos. Vadinasi, tinkamas komandiruotės įforminimas – labai svarbus momentas.  

Komandiruotės išlaidų rūšys

Darbuotojams, vykstantiems komandiruotėn į užsienį, turi būti išmokami dienpinigiai. Jie gali būti išmokami avansu arba darbuotojui sugrįžus iš komandiruotės. Jeigu vykstančiam į komandiruotę darbuotojui buvo išmokėtas avansas užsienio valiuta, jis apskaitoje įvertinamas avanso išdavimo dienos oficialiu valiutos kursu ir atspindimas balanso sąskaitoje Kitos gautinos sumos ir buhalterinėje sąskaitoje 2431 Atskaitingų asmenų skolos. Dienpinigių sąnaudos įvertinamos išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu valiutos kursu. Be to, darbuotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes, kompensuojamos ir tiesiogiai su komandiruote susijusios išlaidos, kurias taip pat reikėtų vertinti išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu valiutos kursu. Tokių išlaidų pavyzdžiai gali būti:

· gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
· kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje transporto išlaidos;
· dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos;
· vykstančiojo į užsienį darbuotojo kelionių draudimas;
· mokėjimas už kelius, transporto priemonės draudimo išlaidos;
· komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;
· ryšių paslaugų išlaidos;
· vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
· valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, kai ši valiuta skirta komandiruotės išlaidoms apmokėti.

VIP skelbimai
 
Apie mus Paslaugos Kontaktai Partneriai / klientai Klausti / siūlyti